Nordstjärneorden återfår sitt svarta band

Ordenstecken och kraschan för kommendör med stora korset av Nordstjärneorden.

Det står nu klart att Kungl. Nordstjärneorden kommer att delas ut med sitt ursprungliga svarta band från 1748. Sedan 1975 har orden endast förlänats till utlänningar och då med ett mellanblått band med gula kanter. Av alla de frågor jag fått kring det nya ordensväsendet är den om Nordstjärneordens band en av de vanligaste. Många har hoppats på det svarta bandets återkomst, en förhoppning som nu infrias.

En ledtråd att bytet skulle ske är att prins Carl Philip och prins Daniel sedan 2013 burit Nordstjärneordens kommendörstecken i svart band om halsen på samma sätt som kungen alltid gjort. Ett par riddare från tiden före 1975 har alltid burit det svarta bandet, till exempel professor Stig Strömholm som blev riddare 1973. Från 2023 kommer orden att delas ut till ”personer som har gjort personliga insatser för Sverige eller svenska intressen, särskilt inom offentlig verksamhet, samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag.”

Nordstjärneorden instiftades 1748 som en förtjänstorden avsedd för civila ämbetsmän. Nordstjärnan (Polstjärnan) blev en nationell symbol för Sverige under Karl XI och efter att Kungl. Vetenskapsakademien tagit nordstjärnan som sin symbol vid grundandet 1739 blev stjärnan även en symbol för vetenskap eller ”snille”. Av Nordstjärneordens äldsta stadgar framgick att den skulle delas ut till dem: ”hwilke genom synnerligit snille, lärda och nyttige arbeten, nye och fördelaktige inrättningar, eller andre särdeles förtienster giordt sig thertil wärdige.”

Nordstjärneorden utformades bland annat efter förbild av franska Sankt Mikaelsorden och anses ha fått sitt svarta band från denna. I nyare litteratur har en alternativ tolkning presenterats, nämligen att det svarta bandet ska symbolisera mörkret som lyses upp av Nordstjärnan.

Ett citat, som ska härröra från ett brev från Tessin och Palmstedt till Fredrik I, lyder: ”det swarta är thet okunskapens mörker stiernans stråålar will genomlysa”. Det finns dock ett antal frågetecken kring citatet. För det första verkar ingen kunna visa varifrån det kommer. För det andra är det osäkert vilka brevskrivarna var. Kanslipresidenten Carl Gustaf Tessin anses visserligen ha varit den divande kraften bakom ordensväsendet, men arkitekten Erik Palmstedt var vid tiden endast sex år gammal. För det tredje är citatet okänt i den äldre litteraturen.

Nordstjärneordens kommendörstecken med svart band (före 1975) och mellanblått band med gula kanter (efter 1975).

Hur Nordstjärneorden fick sitt blå-gula band är desto mer väldokumenterat. Kort efter att en riksdagsmotion lämnats in till Allmänna beredningsutskottet år 1969 om ordensväsendets avskaffande reagerade protokollchefen vid utrikesdepartementet Olof Landenius mycket snabbt och skickade en promemoria till utskottet där han framhöll att ordnar till utlänningar utgjorde: ”en ändamålsenlig, högt skattad och föga kostnadskrävande form av belöning, vilken hos vederbörande mottagare skapar en good will för vårt land, som svårligen kan uppnås medelst utmärkelser av annat slag.” Landenius snabba reaktion var sannolikt det som ledde till att Nordstjärneorden behölls för utländska medborgare efter 1974.

Nordstjärneordens nya uppgift aktualiserade frågan om dess band. En skrivelse från statsheraldiker Gunnar Scheffer, som dessutom var arkivarie vid Kungl. Maj:ts orden och riddare av Nordstjärneorden, var det som ledde till bytet:

På begäran får undertecknad statsheraldiker härmed avge följande yttrande rörande band för den nordstjärneorden, som från och med år 1975 skall utdelas till utlänningar.

Mot det hittills varande nordstjärneordens band har viss kritik framförts. Dess symbolik – mörkret som upplyses av nordstjärnan – torde vara mindre känd. Det bör även beaktas att nordstjärneorden instiftades under en tidsepok, då herrmodet var färgrikt. Mot frackar i blått, rött och andra lysande färger fick det svarta bandet en god kontrastverkan. Numera då högtidskläderna är svarta, smälter bandet ofta ihop med sin bakgrund.

Det synes därför motiverat att överge den svarta bandfärgen. Det ligger då nära till hands att vid den enda mer allmänt utdelade svenska orden anknyta till nationalfärgerna blått och gult. Ett sådant band – svärdsordens – finns redan. Ett övertagande av svärdsordens gula band med högblå kanter skulle emellertid ge anledning till åtskilda missförstånd. Det är ingalunda uteslutet att en utländsk medborgare, som redan tilldelats svärdsorden, i framtiden kan förlänas även nordstjärneorden. Dessutom kommer osäkerhet att råda om vilken av ordnarna en person har vid de tillfällen då band, rosett, bouton eller släpspänne bäres

Den bästa lösningen synes då vara att man tillgriper den inom heraldiken ofta brukade metoden att växla tinkturerna och väljer ett högblått band med gula kanter. Ett sådant ordensband synes väl motiverat såtillvida att den svenska nationalfärgen sedan långliga tider varit blå. En i Lund år 1747 ventilerad avhandling av J. Lind ”De colore caeruleo, tessere gentid suio-gothicae”, som nu endast har kuriositetsintresse, förtjänar att nämnas i detta sammanhang. Den blå färgen kommer även att te sig samstämd med nordstjärneordens blå mittglob.

Ett helt blått band skulle ej vara möjligt med tanke på att ett sådant skulle bli identiskt med Finlands vita ros ordensband och med bandet för den franska Mérite nationale.

Risken för sammanblandning av det sålunda föreslagna ordensbandet med svenska medaljband är ytterst obetydlig. Då svenskar ej längre kommer att erhålla ordnar, kan överhuvudtaget någon förväxling ej ske. De medaljer, som förlänats (förlänas) till utlänningar är huvudsakligen vasamedaljen, som har grönt band, och hovmedaljen, som har högblått band. De utlänningar, som erhållit av konungen i statsrådet förlänad medalj dvs. Illis quorum och medaljen för medborgerlig förtjänst, är så fåtaliga, att man ej behöver räkna med några komplikationer.

Med stöd av det ovan anförda för jag såsom min mening uttala, att bandet till den nordstjärneorden som fr.o.m. år 1975 skall utdelas till utlänningar blir ett högblått band (av vattrat siden) med gula kanter.

G. Scheffer
Statsheraldiker

H. S. Utg. 1974-11-26 201/74.

4 kommentarer

Under Okategoriserade

4 svar till “Nordstjärneorden återfår sitt svarta band

 1. Ola Johanson

  Jag må vara i minoritet, men för min del tycker jag att det blå bandet med gula kanter är mycket snyggare än helsvart. Jag håller också med Gunnar Scheffer om att kontrasten mot en svart frack är lite roligare med ett band med färg.

  Gilla

 2. En antydan om vartåt det barkat i frågan är omslaget till Förtjänstutredningen. Mot den svarta bakgrunden ser man Serafimerordens band längst till vänster, lite i särklass, sedan övriga kungl. riddarordnarna samt regeringsmedaljernas band. Det som möjligen ser ut som en svart lucka är i själva verket Nordstjärneordens svarta band. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/09/sou-202174/

  Gilla

 3. PETER JITZMARK

  Tack! Det gläd9er mig särskilt som kristen i en andligt mörk tid. Ett ljus i mörkret.

  Trevlig helg!

  Peter Jitzmark Marstrand

  Skickat från Outlook för Androidhttps://aka.ms/AAb9ysg ________________________________

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s